วันกองทัพไทย


      เมื่อ ๓ พ.ค.๕๖ คณะฯ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.สนย.กอ.รมน.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการข่าวสาร ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ (กอ.รมน.ภาค ๑)

       ได้เดินทางไปที่ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี   โดยมี พันเอก อนันตกฤตย์ ดวงอัมพร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายทหาร) และคณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา และปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี

       

ในการนี้ พันเอก สนธิรัตน์  นาครัตน์ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน. ได้ชี้แจงข้อมูลให้หน่วยได้รับทราบ อาทิ นโยบายผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ กอ.รมน.,ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ พ.ศ.๒๕๕๑, แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และขอให้หน่วยช่วยกันรณรงค์ปลุกเร้าให้มวลชนเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้แก่ทางราชการได้รับทราบเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป

 

 

 

 

        ในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนมวลชนมุสลิม ชุมชนหมู่ ๙ ซอยพิบูลย์สงคราม ๑ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน ในการนี้ คณะฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบทบาท/อำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. จากนั้น คณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ของชุมชนฯ ด้วย

 

 

 

 

Visitors: 2,549